Styrkir til menntamála úr Erasmus+

Lokað er fyrir umsóknir. Næstu umsóknarfrestir verða í febrúar og mars 2018

Rannís veitir styrki til mennta­mála úr Erasmus+
mennta-, æskulýðs- og íþróttaáætlun ESB.

Tækifæri fyrir íslenskar mennta- og skóla­stofnanir í Erasmus+

Með Erasmus+ gefst menntastofnunum og aðilum sem sinna menntun á öllum skólastigum tækifæri til að auka alþjóðavæðingu í skólastarfi, miðla eigin reynslu og sækja þekkingu til annarra Evrópulanda. 

Markmið áætlunarinnar eru meðal annars að styðja verkefni sem miða að því að efla grunnfærni einstaklinga, s.s. læsi og stærðfræði, ýta undir sköpunargáfu og frumkvöðlakennslu, vinna gegn brotthvarfi, styðja við aðlögun innflytjenda, innleiða upplýsingatækni í menntun, efla starfsmenntun, þróa nýjar námsleiðir og kennsluaðferðir og almennt að auka gæði í menntuná öllum skólastigum og í atvinnulífi.

Mikilvægt að gera sér grein fyrir því  að tækifærin geta verið ólík á milli markhópa og skólastiga.

Hverjir geta sótt um?

Stofnanir (lögaðilar) á sviði menntunar geta sótt um styrki úr Erasmus+. Þetta geta verið leik-, grunn- eða framhaldsskólar, starfsmenntaskólar, háskólar, fullorðinsfræðsluaðilar sem og tónlistar- eða listnámsskólar sem starfa eftir viðurkenndri námskrá. Skólayfirvöld og sveitarfélög, sem og fyrirtæki sem sinna menntun, geta einnig sótt um styrki. 

Einstaklingar geta ekki sótt beint um styrki úr áætluninni heldur sækja starfsfólk og nemendur um styrki til sinna stofnana.

Hvernig er sótt um?

Sótt er um á rafrænum umsóknareyðublöðum sem aðgengileg eru á síðum viðkomandi undirflokks. Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi hefur tekið saman sérstakar leiðbeiningar  fyrir umsækjendur um hvað beri að hafa í huga þegar sótt um styrk í Erasmus+.

Umsóknafrestir eru einu sinni á ári í Námi og þjálfun (febrúar) og Samstarfsverkefnum (mars) en umsóknafrestir í Stuðningi við stefnumótun dreifast yfir árið. 

Hvaða styrki er hægt að sækja um?

Erasmus+ veitir styrki í þremur verkefnaflokkum:

Nám og þjálfun

 Erasmus+ veitir skólastofnunum og öðrum sem sinna menntun á öllum skólastigum styrki til að senda starfsfólk sitt og/eða nemendur í náms- eða þjálfunarferðir til lengri eða skemmri tíma (frá tveimur dögum upp í heilt ár) í einhverju þátttökulandi Erasmus+.

Starfsfólk getur fengið styrk til vegna gestakennslu, til að sækja fagtengd námskeið eða fara í starfskynningu í tvo til 60 daga.

Nemendur í starfsmenntun, og nýútskrifaðir* nemendur, geta fengið styrk til að fara í námsferð til samstarfsskóla og/eða stunda starfsnám í fyrirtæki í tvær vikur til 12 mánuði.

Stúdentar í háskólahámi, og nýútskrifaðir* stúdentar, geta fengið styrk til að fara í skiptinám í 3-12 mánuði og/eða starfsnáms/vettvangsnáms í 2-12 mánuði.

*þurfa að sækja um eða fá úthlutað styrk fyrir útskrift

Styrkir eru veittir til ferða og uppihalds. Stofnanir fá sömuleiðis skipulagsstyrk fyrir hvern þátttakanda og geta sótt um að viðbótarkostnaður við þátttöku fatlaðra einstaklinga sé greiddur að fullu.

Aðeins stofnanir geta sótt um styrkina til Landskrifstofu menntahluta Erasmus+. Einstaklingar sækja um eða fá úthlutað styrkjum frá sínum stofnunum

Samstarfsverkefni

Erasmus+ veitir skólastofnunum og aðilum sem sinna menntun tækifæri til að vinna nýsköpunar- og þróunarverkefni með samstarfsaðilum í tveimur eða fleiri Evrópulöndum. Verkefnin eiga að styðja við evrópsk markmið í menntunog stuðla að virkara samstarfi atvinnulífs og skóla. Samstarfsverkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða þróun nýrra lausna í menntun á öllum skólastigum, s.s. nýjum námsleiðum eða námsefni, þróun námsmats, innleiðingu nýrra kennsluaðferða eða gæðastjórnun.

Verkefnin geta varað í tvo til þrjú ár og er hámarksstyrkur á ári 150. 000 evrur. Styrkupphæðir eru einingarverð, s.s. vegna utanumhalds, ferða og uppihalds. Sama á við um starfsmannakostnað.

Landskrifstofa menntahluta Erasmus+ annast umsýslu umsókna og styrkja í flokknum Samstarfsverkefni. 

Ath! Framkvæmdastjórnin í Brussel annast umsýslu umsókna og styrkja þegar um er að ræða sértæk samstarfsverkefni ( Sector Skills Alliances , Knowledge Alliances og Capacity Building) .

Stefnumótun

Erasmus+ styrkir einnig verkefni sem tengjast samvinnu stjórnvalda og ólíkra hópa um stefnumótun í menntun innan Evrópu. Verkefnin skulu miða að því að ná fram markmiðum ESB um vöxt og þróun sambandsins og menntun til ársins 2020. Þó flestir styrkirnir séu ætlaðir stjórnvöldum eru einstaka styrkir auglýstir til umsókna, s.s. styrkir til ýmissa rannsóknaverkefna. 

Ath! Framkvæmdastjórnin í Brussel annast umsýslu umsókna og styrkja þegar um er að ræða Stuðning við stefnumótun . Starfsfólk Landskrifstofu menntahluta Erasmus+ eru landstengiliðir fyrir þennan flokk verkefna og veita upplýsingar um þau.

Stoðverkefni

Framkvæmdastjórn ESB styður við ýmis verkefni sem ætlað er að styðja við evrópskt samstarf á sviði menntunar. Rannís hefur umsjón með nokkrum þeirra en öðrum er miðstýrt (í umsjón Framkvæmdastjórnarinnar í Brussel).

Rafrænt samstarf - eTwinning, Epale og School Education Gateway

 • eTwinning - rafrænt skólasamstarf

  eTwinning er aðgengilegt skólasamfélag á netinu þar sem hægt er að komast í samband við evrópska kennara og skólafólk, taka þátt í einföldum samstarfsverkefnum og sækja sér endurmenntun á vinnustofum og námskeiðum, svo nokkuð sé nefnt, allt með hjálp upplýsingatækni.

 • Epale - vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu

  EPALE er vefsvæði þar sem fagfólk í fullorðinsfræðslu getur bloggað, deilt fréttum og auglýsingum um viðburði og sótt efni í gagnabanka. EPALE vefgáttin veitir aðgang að lokuðum, gagnvirkum vefsvæðum þar sem hægt er að láta álit sitt í ljós, taka þátt í umræðum og eiga frumkvæði að umræðu um ýmis viðfangsefni.

 • Shool Education Gateway - vefgátt skóla- og fræðslumála

Europass - skjalfesting náms og þjálfunar

 • Europass - skírteini til að staðfesta menntun og starfshæfni

  Europass er fyrir alla sem vilja skjalfesta nám sitt eða reynslu innan 32 landa Evrópu. Í  Europass möppunni eru öll skírteini, samhæfð fyrir öll lönd Evrópu, sem skipta máli vegna menntunar- og starfshæfni einstaklings.

Euroguidance - stuðningur fyrir námsráðgjafa

 • Euroguidance - Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafa
  Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar hefur þann megintilgang að miðla evrópskri vídd í náms- og starfsráðgjöf og undirstrika mikilvægi hennar. Í þessi samhengi er náms- og starfsráðgjöf séð sem tæki til þess að auka möguleika fólks til að læra og vinna innan allra landa Evrópu og að fá reynslu sína og hæfni metna í öðru landi.

Valor - verkefnabanki

 • Erasmus+ verkefnabanki
  Hér er hægt að fletta upp verkefnum sem unnin hafa verið með styrk frá Erasmus+.

Mats- og úthlutunarferlið

Allar umsóknir eru metnar á grundvelli viðmiða (award criteria) sem gilda fyrir viðkomandi flokk og viðkomandi umsóknarfrest og eru birt í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Sérfræðingar meta umsóknir og fjöldi sérfræðinga er misjafn eftir verkefnaflokkum og stærð verkefna hverju sinni. Í flestum tilfellum eru fengnir utanaðkomandi sérfræðingar til að gæta hlutleysis. Stundum eru bæði utanaðkomandi sérfræðingar og sérfræðingar af landskrifstofu fengnir til að meta umsóknir, allt eftir eðli og umfangi umsókna. Hægt er að gera athugasemdir við ákvörðun Landskrifstofu innan mánaðar frá ákvörðun.

Landskrifstofa Erasmus+

Rannís er landskrifstofa Erasmus+ fyrir menntahluta áætlunarinnar.

Helstu verkefni Landskrifstofu

 • Reglulegt samstarf við menntamálaráðuneyti og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um framkvæmd áætlunarinnar á Íslandi
 • Kynning á áætluninni, markmiðum hennar, forgangsatriðum, umsóknarfrestum og miðlun upplýsinga til væntanlegra umsækjenda
 • Vinna með matsmönnum og matsnefndum við mat á styrkumsóknum og frágangi á rökstuðningi fyrir styrkveitingum
 • Formleg ákvörðun um úthlutun
 • Gerð samninga um verkefni sem hljóta styrki, greiðsla styrkja og eftirlit með framkvæmd verkefna
 • Uppgjör á reglulegum samningum við framkvæmdastjórn ESB vegna þeirra styrkja sem íslenska landskrifstofan úthlutar
 • Endurskoðun og úttekt á verkefnum í samráði við framkvæmdastjórn ESB
 • Aðstoð við mat stjórnvalda og framkvæmdastjórnar ESB á menntamálum

Kynningarmyndband um möguleikana innan Erasmus+

 

Erasmus+ Opnar dyr út í heim!
Þetta vefsvæði byggir á Eplica