Erasmus+ styrkir til verkefna fyrir fræðslu- og menntastofnanir

Umsóknarfrestir voru 11. febrúar 2020 fyrir verkefnaflokkinn nám og þjálfun og 23. apríl 2020 fyrir samstarfsverkefni. Auka umsóknarfrestur fyrir samstarfsverkefni vegna Covid-19 var 29. október 2020.

Með Erasmus+ gefst menntastofnunum og aðilum sem sinna menntun á öllum skólastigum tækifæri til að auka alþjóðavæðingu í skólastarfi, miðla eigin reynslu og sækja þekkingu til annarra Evrópulanda. 

Markmið áætlunarinnar eru meðal annars að styðja verkefni sem miða að því að efla grunnfærni einstaklinga, s.s. læsi og stærðfræði, ýta undir sköpunargáfu og frumkvöðlakennslu, vinna gegn brotthvarfi, styðja við aðlögun innflytjenda, innleiða upplýsingatækni í menntun, efla starfsmenntun, þróa nýjar námsleiðir og kennsluaðferðir og almennt að auka gæði í menntun á öllum skólastigum og í atvinnulífi.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því  að tækifærin geta verið ólík á milli markhópa og skólastiga.

Hverjir geta sótt um?

Stofnanir (lögaðilar) á sviði menntunar geta sótt um styrki úr Erasmus+. Þetta geta verið leik-, grunn- eða framhaldsskólar, starfsmenntaskólar, háskólar, fullorðinsfræðsluaðilar sem og tónlistar- eða listnámsskólar sem starfa eftir viðurkenndri námskrá. Skólayfirvöld og sveitarfélög, sem og fyrirtæki sem sinna menntun, geta einnig sótt um styrki. 

Einstaklingar geta ekki sótt beint um styrki úr áætluninni heldur sækja starfsfólk og nemendur um styrki til sinna stofnana.

Hvernig er sótt um?

Sótt er um á rafrænum umsóknareyðublöðum sem aðgengileg eru á síðum viðkomandi undirflokks. Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi hefur tekið saman sérstakar leiðbeiningar fyrir umsækjendur um hvað beri að hafa í huga þegar sótt um styrk í Erasmus+.

Umsóknafrestir eru einu sinni á ári í Námi og þjálfun (febrúar) og Samstarfsverkefnum (mars) en umsóknafrestir í Stuðningi við stefnumótun dreifast yfir árið. 

Hvaða styrki er hægt að sækja um?

Erasmus+ veitir styrki í þremur verkefnaflokkum:

Nám og þjálfun

Erasmus+ veitir skólastofnunum og öðrum sem sinna menntun á öllum skólastigum styrki til að senda starfsfólk sitt og/eða nemendur í náms- eða þjálfunarferðir til lengri eða skemmri tíma (frá tveimur dögum upp í heilt ár) í einhverju þátttökulandi Erasmus+ .

Samstarfsverkefni

Samstarfsverkefni eru þematengd verkefni sem eiga að stuðla að nýsköpun í menntun á öllum skólastigum og yfirfærslu þekkingar og reynslu á milli Evrópulanda.

Ath! Framkvæmdastjórnin í Brussel annast umsýslu umsókna og styrkja þegar um er að ræða sértæk samstarfsverkefni ( Sector Skills Alliances , Knowledge Alliances og Capacity Building) .

Stefnumótun

Erasmus+ styrkir einnig verkefni sem tengjast samvinnu stjórnvalda og ólíkra hópa um stefnumótun í menntun innan Evrópu. Verkefnin skulu miða að því að ná fram markmiðum ESB um vöxt og þróun sambandsins og menntun til ársins 2020. Þó flestir styrkirnir séu ætlaðir stjórnvöldum eru einstaka styrkir auglýstir til umsókna, s.s. styrkir til ýmissa rannsóknaverkefna. 

Ath! Framkvæmdastjórnin í Brussel annast umsýslu umsókna og styrkja þegar um er að ræða Stuðning við stefnumótunStarfsfólk Landskrifstofu menntahluta Erasmus+ eru landstengiliðir fyrir þennan flokk verkefna og veita upplýsingar um þau.

Stoðverkefni

Framkvæmdastjórn ESB styður við ýmis verkefni sem ætlað er að styðja við evrópskt samstarf á sviði menntunar. Rannís hefur umsjón með nokkrum þeirra en öðrum er miðstýrt (í umsjón Framkvæmdastjórnarinnar í Brussel).

Rafrænt samstarf - eTwinning, Epale og School Education Gateway

 • eTwinning - rafrænt skólasamstarf

  eTwinning er aðgengilegt skólasamfélag á netinu þar sem hægt er að komast í samband við evrópska kennara og skólafólk, taka þátt í einföldum samstarfsverkefnum og sækja sér endurmenntun á vinnustofum og námskeiðum, svo nokkuð sé nefnt, allt með hjálp upplýsingatækni.

 • Epale - vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu

  EPALE er vefsvæði þar sem fagfólk í fullorðinsfræðslu getur bloggað, deilt fréttum og auglýsingum um viðburði og sótt efni í gagnabanka. EPALE vefgáttin veitir aðgang að lokuðum, gagnvirkum vefsvæðum þar sem hægt er að láta álit sitt í ljós, taka þátt í umræðum og eiga frumkvæði að umræðu um ýmis viðfangsefni.

 • Shool Education Gateway - vefgátt skóla- og fræðslumála

Europass - skjalfesting náms og þjálfunar

 • Europass - skírteini til að staðfesta menntun og starfshæfni

  Europass er fyrir alla sem vilja skjalfesta nám sitt eða reynslu innan 32 landa Evrópu. Í  Europass möppunni eru öll skírteini, samhæfð fyrir öll lönd Evrópu, sem skipta máli vegna menntunar- og starfshæfni einstaklings.

Euroguidance - stuðningur fyrir námsráðgjafa

 • Euroguidance - Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafa
  Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar hefur þann megintilgang að miðla evrópskri vídd í náms- og starfsráðgjöf og undirstrika mikilvægi hennar. Í þessu samhengi er náms- og starfsráðgjöf séð sem tæki til þess að auka möguleika fólks til að læra og vinna innan allra landa Evrópu og að fá reynslu sína og hæfni metna í öðru landi.

Erasmus+ verkefnabankinn

200x278_Banner_E-PRP

Erasmus+ verkefnabankinn 
Hér er hægt að fletta upp verkefnum sem unnin hafa verið með styrk frá Erasmus+.

Mats- og úthlutunarferlið

Allar umsóknir eru metnar á grundvelli viðmiða (award criteria) sem gilda fyrir viðkomandi flokk og viðkomandi umsóknarfrest og eru birt í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Sérfræðingar meta umsóknir og fjöldi sérfræðinga er misjafn eftir verkefnaflokkum og stærð verkefna hverju sinni. Í flestum tilfellum eru fengnir utanaðkomandi sérfræðingar til að gæta hlutleysis. Stundum eru bæði utanaðkomandi sérfræðingar og sérfræðingar af landskrifstofu fengnir til að meta umsóknir, allt eftir eðli og umfangi umsókna. Hægt er að gera athugasemdir við ákvörðun Landskrifstofu innan mánaðar frá ákvörðun.

Landskrifstofa Erasmus+

Rannís er landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi.

Helstu verkefni Landskrifstofu

 • Reglulegt samstarf við menntamálaráðuneyti og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um framkvæmd áætlunarinnar á Íslandi
 • Kynning á áætluninni, markmiðum hennar, forgangsatriðum, umsóknarfrestum og miðlun upplýsinga til væntanlegra umsækjenda
 • Vinna með matsmönnum og matsnefndum við mat á styrkumsóknum og frágangi á rökstuðningi fyrir styrkveitingum
 • Formleg ákvörðun um úthlutun
 • Gerð samninga um verkefni sem hljóta styrki, greiðsla styrkja og eftirlit með framkvæmd verkefna
 • Uppgjör á reglulegum samningum við framkvæmdastjórn ESB vegna þeirra styrkja sem íslenska landskrifstofan úthlutar
 • Endurskoðun og úttekt á verkefnum í samráði við framkvæmdastjórn ESB
 • Aðstoð við mat stjórnvalda og framkvæmdastjórnar ESB á menntamálum

Kynningarmyndband um möguleikana innan Erasmus+

Erasmus+ Opnar dyr út í heim!
Þetta vefsvæði byggir á Eplica