Styrkir til íþróttaverkefna

Hvert er markmiðið?

Höfuðmarkmið íþróttaáætlunar Erasmus+ er að horfa til grasrótaríþrótta, þar sem heilbrigður lífsstíl fer saman með mannlegum samskiptum, inngildingu og jafnrétti. Markmið náms- og þjálfunarferða í þessum geira er að auka hæfni og þekkingu styrkþega á sínu fagsviði. Sömuleiðis er lögð áhersla á að efla sjálfstraust og tungumálakunnáttu þeirra, ásamt því að kynnast og tengjast menningu og venjum annarra landa.

Sú færni og þekking sem hlýst er ætlað að nýtast innan skóla, stofnana, samtaka, félaga og fyrirtækja í íþróttageiranum. Því á dvölin að tengjast með beinum hætti stefnumörkun stofnunarinnar sjálfrar og sömuleiðis að tengjast markmiðum þátttöku í alþjóðasamstarfi. Verkefnisstjórum íþróttahluta Erasmus+ ber að styðja við og kynna inngildingarstefnu Evrópusambandsins, auk markmiða um umhverfisstefnu, sjálfbærni og stafræna kennsluhætti. Nálgast má frekari upplýsingar um þá þætti hér í ‘Um Erasmus+' hér að ofan.

Hverjir geta sótt um? 

Námsstofnanir, stofnanir, samtök og fyrirtæki og fyrirtæki í íþróttageiranum geta sótt um styrki fyrir Erasmus+ náms- og þjálfunarverkefni. Einstaklingar geta ekki sótt um styrki úr Erasmus+.

Dæmi um aðila sem geta sótt um:

Námsstofnanir sem bjóða upp á formlegt nám í íþróttum, íþróttafélög, íþróttasambönd, íþróttastofnanir, aðila sem bjóða upp á nám, kennslu eða þjónustu tengda íþróttum. Alþjóðleg sambönd geta sótt um ef ljóst er að reynsla starfsfólks getur nýst grasrótarstarfi.

Hvernig er sótt um?

Nánari upplýsingar er að finna hér um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.
Hvað er styrkt/styrkupphæðir

 • Umsýslustyrkur

Kostnaður tengdur framkvæmd verkefnisins t.d. undirbúningur, stuðningur, eftirfylgni, staðfesting dvalar og kynning niðurstaðna. Styrkurinn miðast við fjölda þátttakenda og tegund ferða.

- 350 evrur á þátttakanda

 • Ferðastyrkur

Stuðningur við ferðakostnað þátttakenda og aðstoðarfólks. Miðað er við ferðir báðar leiðir.Við ákvörðun fjarlægðar þarf að nota “distance calculator” og miðað við beina línu frá upphafsstaði til áfangastaðar. Ferðastyrkur umhverfisvænna ferða er veittur þegar þátttakandi hefur valið vistvænni ferðamáta en flug.

Vegalengd Hefðbundinn ferðastyrkur Grænn ferðamáti
0 – 99 km € 23
100 – 499 km € 180 € 210
500 – 1999 km € 275 € 320
2.000 – 2.999 km € 360 € 410
3.000 – 3.999 km € 530 € 610
4.000 – 7.999 km € 820
8.000 km og lengra € 1.500

Uppihaldsstyrkur

Stuðningur við uppihaldskostnað þátttakenda og fylgdarmanna þeirra meðan á dvölinni stendur.
Uppihaldsstyrkir eru miðaðir við að hámarki tvo ferðadaga fyrir þátttakendur og stuðningsaðila, en allt sex dögum ef notast er við græna ferðamáta. Neðangreindar upphæðir miða við einn dag og gilda fyrir dag 1 – 14. Frá degi 15 og til loka dvalar er styrkupphæðin 70% þessara upphæða.

Landahópur 1 – 101-180 evrur
Landahópur 2 – 90-160 evrur
Landahópur 3 – 79-140 evrur

Stuðningur vegna inngildingar (inclusion)

Sýna þarf fram á að raunveruleg þörf sé fyrir viðbótarstyrk vegna þátttöku viðkomandi.

Viðbótarstyrkur vegna undirbúnings og skipulagningar dvalar fólks með minni möguleika til þátttöku í Erasmus+ 100 EUR fyrir hvern þátttakanda
Styrkur vegna raunverulegs viðbótarkostnaðar vegna þátttöku nemenda og starfsfólks með minni möguleika til þátttöku í Erasmus+ 100% raunverulegs kostnaðar
Undirbúningsheimsóknir
Styrkur vegna ferða og uppihalds. 575 EUR fyrir hvern þátttakanda. Hámarksfjöldi þátttakenda í hverri ferð eru 3.

Stuðningur vegna tungumálaundirbúnings

Styrkur vegna tungumálastuðnings þátttakenda vegna tungumála sem ekki eru í boði í OLS tungumálakerfinu.

Gildir um alla nemendur sem eru í einstaklingsferðum (ekki nemendur í hópferðum) en aðeins í boði fyrir starfsmenn sem dvelja lengur en 31 dag.

150 EUR fyrir hvern þátttakanda
150 EUR viðbótarstyrkur fyrir alla nemendur sem dvelja lengur en 30 daga (Long-term mobility of pupils)

Styrkur vegna sérstaklega kostnaðarsamra ferða

Viðbótarstyrkur er veittur vegna ferða frá svæðum sem talin eru afskekkt og ferðakostnaður því mikill Styrkurinn byggir á raunkostnaði og er að hámarki 80%.

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur finna sjálfir sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel valið og kynna sér reynslu og sérþekkingu þeirra sem unnið verður með. Leitarvél Erasmus+ býður upp á ýmsa möguleika til að finna samstarfsaðila.

Markmið

Þessu verkefni er ætlað að stuðla að þróun íþróttasamtaka með því að styðja við lærdómsferli starfsfólks, þjálfara og sjálfboðaliða. Þátttökusamtök ættu að hvetja til inngildingar og fjölbreytileika, umhverfisvænnar sjálfbærni, stafrænnar færni og virkri þátttöku með þátttöku sinni. Með því að vekja athygli á þessum forgangsatriðum meðal þátttakenda þeirra, með því að skiptast á góðum starfsháttum og með því að sníða verkefnin að þeirra þörfum.

Meginmarkmið er að gefa starfsfólki og sjálfboðaliðum íþróttasamtaka sem sinna grasrótarstarfi tækifæri til að bæta hæfni sína og öðlast nýja færni með því að heimsækja önnur samtök og stuðla þannig að uppbyggingu og þróun samtakanna.

Verkefni af þessu tagi miða sérstaklega að grasrótaríþróttum, því mikilvæga hlutverki sem íþróttir gegna við að:

 • efla hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl, mannleg samskipti, félagslega þátttöku og jafnrétti;
 • þróa evrópska vídd í íþróttum og alþjóðlega samvinnu á sviði verkefna í íþróttum;
 • byggja upp getu grasrótarsamtaka til þátttöku í fjölbreyttum verkefnum;
 • auka þekkingu íþróttastarfsfólks;
 • stuðla að sameiginlegum evrópskum gildum með íþróttum, góðum stjórnarháttum og heilindum í íþróttum, sjálfbærri þróun, menntun, þjálfun og færni og færni í gegnum íþróttir;
 • stuðla að virkum og umhverfisvænum lífsstíl og virkri borgaravitund;
 • stofna evrópsk net þjálfara og íþróttastarfsfólks.

Eftirfarandi útfærslur eru í boði:

 • starfsspeglun og þátttökuathugun (2-14 dagar)
 • þjálfun eða þjálfunarverkefni (15-60 dagar)

Starfsspeglun lýtur að dvöl þátttakenda hjá móttökusamtökum í öðru landi með það að markmiði að læra nýja starfshætti og safna nýjum hugmyndum með því að fylgjast með, vera í samskiptum við jafnaldra, þjálfara, sjálfboðaliða og annað starfsfólk í daglegum störfum þeirra.

Í þjálfunarverkefnum taka þátttakendur þátt í þjálfun, eða sjá um þjálfun hjá móttökusamtökum í öðru landi. Þessi verkefni stuðla að uppbyggingu grasrótarsamtaka.

Verkefnin geta ekki verið hagnaðardrifin að því marki að samtök hafi fjárhagslegan ávinning af þátttöku í verkefninu.

Hægt er að fá viðbótarstuðning fyrir einstaklinga með færri tækifæri sem þurfa á stuðningsaðilum að halda. Fylgdarmanneskjur geta verið með í hluta verkefnisins eða á meðan allri framkvæmd stendur.

Hægt er að fara í undirbúningsheimsókn til að styðja við gæðaframkvæmd verkefnisins. Í þessum undirbúningsheimsóknum er þá unnið að undirbúningi, byggja upp traust, koma á traustu samstarfi milli samtakanna og annarra hlutaðeigandi. Undirbúningsheimsókn fer fram hjá móttökusamtökum og eru hluti af verkefninu. Rökstyðja þarf þörf fyrir undirbúningsheimsókn í umsókn og útskýra markmið með heimsókninni og áhrif á gæði verkefnisins. Hægt er að skipuleggja undirbúningsheimsókn til að hefja samstarf við nýja samstarfsstofnun, undirbúa lengri verkefni og undirbúa einstaklinga með færri tækifæri undir þátttöku í verkefnum. Að hámarki 2 frá hverjum samtökum geta tekið þátt í undirbúningsheimsókn.

Samtök sem taka þátt geta verið:

 • Opinber eða einkastofnun sem starfar á sviði íþrótta og hreyfingar og að skipuleggja íþróttir og líkamsrækt á grasrótarstigi (t.d. í óhagnaðardrifin stofnun, sveitarstjórn, íþróttafélag)
 • Íþróttasamtök utan grasrótar ef þátttaka starfsfólks kemur íþróttargrasrótinni til góða (t.d. alþjóðasamtök)

Verkefni geta staðið í yfir 3-18 mánuði

Hverjir geta tekið þátt?

 • Þjálfarar og annað íþróttastarfsfólk í íþróttasamtökum á grasrótarstigi
 • Starfsfólk í íþróttum utan grasrótar, þar sem þátttaka slíks starfsfólks getur gagnast grasrótaríþróttum.
 • Sjálfboðaliðar (aðrir en þjálfarar) í íþróttasamtökum.

Þátttakendur verða að vera starfsfólk eða viðurkenndir (skjalfestir) sjálfboðaliðar sendisamtaka og taka þátt í kjarnastarfsemi samtakanna. Þátttakendur verða að vera búsettir í landi sendisamtakanna. Þátttakendur geta ekki tekið þátt í verkefnunum sem íþróttamenn.

Fjöldi þátttakenda getur mest verið 10 í hverju verkefni.

Verkefnin þurfa að fara fram erlendis í Evrópusambandslandi eða aðildarlöndum Erasmus+ áætlunarinnar.

Allar frekari upplýsingar má finna í Erasmus+ handbókinni .

Aðrir styrkir til íþróttastarfs hjá Erasmus+

Einnig eru í boði miðstýrðir styrkir til íþróttaverkefna. Sótt er beint um þá styrki rafrænt til framkvæmdaskrifstofu Evrópusambandsins. Eru þess konar samstarfsverkefni stofnana til lengri tíma og stærri í sniðum fjárhagslega.

Áætlunin veitir íslenskri íþróttahreyfingu og opinberum aðilum sem starfa að íþróttamálum í 32 þátttökulöndum Erasmus+ möguleika á því að sækja um styrki til að hrinda íþróttaverkefnum í framkvæmd. Verkefnin geta verið af ýmsum toga en þurfa alltaf að falla að stefnu Evrópusambandsins. Þannig er þeim ætlað að stuðla að náms- og þjálfunarferðum starfsfólks og auknu samstarfi, gæðum, inngildingu, sköpun og nýsköpun í íþróttastarfi og –stefnu.

Lesa má allt um þess konar styrki hér

Umsóknarfrestir eru einu sinni á ári fyrir hvern flokk og eru auglýstir á vefsíðu Erasmus+ og heimasíðu Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins fyrir íþróttahlutann.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica