Nám og þjálfun innan starfsmenntunar

Fyrir hverja?

Starfsmenntaskólar, stofnanir og fyrirtæki sem starfa á sviði starfsmenntunar og taka á móti nemum í starfsþjálfun geta sótt um náms- og þjálfunarstyrki fyrir nemendur sína, nýútskrifaða nemendur og starfsfólk sem starfar á sviði starfsmenntunar- og þjálfunar.

Til hvers?

Starfsmenntaskólar, stofnanir og fyrirtæki geta sótt um ferða- og uppihaldsstyrki fyrir nemendur í starfsmenntun og starfsfólk til að að taka þátt í mismunandi verkefnum í þátttökulöndum Erasmus+. Nemendum í starfsmenntun og nýútskrifuðum (í eitt ár eftir útskrift) gefst kostur á fara til Evrópu í námsferðir og starfsnám/þjálfun í 2 vikur til 12 mánuði.

Starfsfólk getur sinnt kennslu eða þjálfun hjá samstarfsstofnun erlendis eða stundað starfsþjálfun, s.s. með þátttöku á fagtengdum námskeiðum eða vinnustofum, starfsspeglun (job shadowing),eða skipulögðum heimsóknum til starfsmenntastofnana í tvo til 60 daga. Starfsmenntaskólar geta líka sótt um styrk fyrir gestakennslu sérfræðinga frá fyrirtækjum frá öðru landi.

Umsóknarfrestur

Ekki er opið fyrir umsóknir.


Erasmus+ í starfsmenntun

Erasmus+ veitir nemendum í starfsmenntaskólum og nemum á samningi tækifæri til að fara í náms- og þjálfunarferðir og starfsnám hjá fyrirtækjum, skólum og stofnunum í Evrópu í 2 vikur til 12 mánuði.  Námið/þjálfunin skal vera hluti af námi viðkomandi nemanda og metið sem slíkt að dvöl lokinni.

Rík áhersla er lögð á gæði þjálfunar nemenda/nema.  Í því sambandi ber að framfylgja ákveðnu ferli við undirbúning og framkvæmd ferða.  Gerður er samningur við þátttakendur og samkomulag við móttökuaðilann um þjálfun. Að dvöl lokinni skal móttökuaðilinn staðfesta dvöl og lærdóm.

Dvöl starfsmenntanemenda er skipt í tvo flokka:

 • Nám/þjálfun í starfsmenntastofnunum, skólum og fyrirtækjum.
  Dvalarlengd 2 vikur - 3 mánuðir.
 • Nám/þjálfun í starfsmenntastofnunum, skólum og fyrirtækjum (ErasmusPro)
  Dvalarlengd 3 mánuðir – 1 ár.
  Þegar dvalið er lengur en 3 mánuði er rík krafa um starfsþjálfun.  Venjulega er hún í fyrirtækjum en getur líka farið fram innan skóla og stofnana.
  Mögulegt er að sækja um undirbúningsstyrk fyrir lengri dvöl nema.  Styrkurinn er fyrir einn starfsmann til að fara og undirbúa starfsþjálfun nema og aðeins ein ferð til sama móttökuaðila er leyfileg.

Einnig veitir Erasmus+ starfsfólki í starfsmenntun tækifæri til að sinna gestakennslu og starfsþjálfun hjá samstarfsaðilum í Evrópu (2-60 daga) og starfsmenntaskólar geta sótt um að fá til sín sérfræðinga frá fyrirtækjum í Evrópu til að kenna hér á landi. 

Ferðir starfsfólks skulu tengjast beint alþjóðastarfi skólans sem og áherslum í skólastarfi.  Þær skulu einnig styðja við starfsþróun viðkomandi starfsmanns.  Gæði ferða starfsfólks skulu m.a. tryggð með góðum undirbúningi þar sem markmið og dagskrá ferðanna er staðfest í samræði við móttökuaðila.

Dvöl starfsfólks í starfsmenntun er skipt í tvo flokka:

 • Gestakennslu í skólum, stofnunum og fyrirtækjum í öðru landi og gestakennsla sérfræðinga frá fyrirtækjum í Evrópu
 • Starfsþjálfun, s.s. með þátttöku á vinnustofum, starfsspeglun (job shadowing),eða skipulögðum heimsóknum til starfsmenntastofnana í öðrum landi.

Hvert er markmiðið?

Markmið náms- og þjálfunarferða nemenda er að auka hæfni þeirra og þekkingu á sínu fagsviði, efla sjálfstraust og tungumálakunnáttu, sem og að kynnast menningu og venjum annarra landa. 

Markmið starfsþjálfunarferða starfsfólks er að efla færni og þekkingu sem nýtist innan skóla og stofnana og skal dvölin með beinum hætti tengjast stefnumörkun stofnunarinnar sjálfrar og markmiða með þátttöku í Evrópusamstarfi ( sjá nánar Eruopean Dveelopment Plan).

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar: starfsmenntastofnanir, skólar og fyrirtæki sem sinna starfsmenntun geta sótt um styrk úr Erasmus+. Einstaklingar geta ekki sótt um styrki úr Erasmus.

Aðilar sem geta sótt um Erasmus aðild/styrk í starfsmenntahluta Erasmus áætlunarinnar geta  m.a. verið:

Skilyrði (1): fræðsluaðilar sem bjóða starfsnáms- og listabrautir á framhaldsskólastigi

Nám og þjálfun sem telst styrkbært í Erasmus+ Dæmi um framkvæmdaaðila
Starfs- og listnámsbrautir á framhaldsskólastigi

Starfsmenntaskólar, aðrir framhaldsskólar sem bjóða upp á starfs- og listnámsbrautir og aðrir aðilar sem bjóða upp á staðfest starfs- og listnám á framhaldsskólastigi
Starfsmiðuð símenntun Framhaldsskólar, háskólar og aðrar fræðslustofnanir sem bjóða staðfesta starfsmiðaða símenntun

Skilyrði (2): menntayfirvöld, aðrir opinberir aðilar, stofnanir og hagsmunaaðilar sem hafa formlegt hlutverk á sviði starfsnáms

Hlutverk innan menntakerfisins Dæmi um framkvæmdaaðila
Umsjón og eftirlit fræðsluaðila starfsnáms sem og stjórnun, umsjón og gæðaeftirlit Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar

Stefnumótun, skipulagning á starfsmenntun sem og samþykki á starfsnámsgreinum

Menntayfirvöld og aðrir opinberir aðilar, starfsgreinaráð og hagsmunaaðilar sem sinna verkefnum sem snúa að skipulagningu starfsnáms
Náms- og starfsráðgjöf Fræðsluaðilar sem sinna náms- og starfsráðgjöf í starfsmenntun
Umsjón og stuðningur við starfsnámsnema og nýútskrifaða Fræðsluaðilar og fyrirtæki sem sinna skipulagi og stuðningi við starfsnámsnema og tengslum við atvinnulífið

Skilyrði (3): Fyrirtæki, stofnar og aðrir aðilar sem taka á móti nemum, hafa umsjón með og skipuleggja starfsnám á vinnustað

Nám og þjálfun sem telst styrkbært í Erasmus+ Dæmi um framkvæmdaaðila
Starfsnám á vinnustað Fyrirtæki, stofnar og aðrir aðilar sem taka á móti nemum, hafa umsjón með og skipuleggja starfsnám á vinnustað

Hvað er styrkt?

Veittir eru ferða- og uppihaldsstyrkir fyrir nemendur og starfsfólk. 

 • Styrkir til náms og þjálfunar samanstanda af ferðastyrk annars vegar og uppihaldsstyrk hins vegar.  Hvorutveggja eru fastar upphæðir og taka mið af fjarlægð til áfangastaðar og uppihaldskostnaði í viðkomandi landi.
 • Sé um að ræða sérstaklega háan ferðakostnað er mögulegt að sækja um 80% raunkostnaðar við ferðina. 
 • Hægt er að sækja um viðbótarstyrk vegna fötlunar eða heilsufars.

 • Umsækjendur fá sömuleiðis fasta skipulagsupphæð 350€ fyrir hvern þátttakanda til að sinna undirbúningi, utanumhaldi og eftirfylgni.

Lengd dvalar

 • Nemendur: 2 vikur – 12 mánuði, fyrir utan ferðadaga.
 • Starfsfólk: 2 dagar – 2 mánuðir (60 dagar), fyrir utan ferðadaga

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sína samstarfsaðila og eru upplýsingar um þá hluti af umsókn. Mikilvægt er að vanda vel val samstarfsaðila og kynna sér þeirra reynslu og fagsvið.

 • Tengslaráðstefnur eru skipulagðar af Landskrifstofum Erasmus+. Þessar ráðstefnur eru kynntar á heimasíðum Landskrifstofa jafnóðum og upplýsingar um þær berast.
 • EPALE, vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu býður upp á leit að samstarfsaðilum (partner search). Stofnanir eða félagasamtök innan fullorðinsfræðslu geta skráð sig á EPALE og komist í samband við áhugasama aðila í öðrum Evrópulöndum. 
 • School Education Gateway er torg þar sem kennarar, skólafólk, sérfræðingar og raunar allir sem tengjast kennslu og skólaþróun á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi koma saman. Þar er m.a. að finna verkfæri sem koma að notum við  leit að samstarfsaðilum .

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt.  Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Lichtenstein og Noregur og auk Tyrklands, Serbíu og Norður-Makedóníu.

Þátttökulönd sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu geta sótt um tvíhliða verkefni, s.s. Ísland og Noregur eða Ísland og Tyrkland.

Vottun, VET Mobility Charter

Starfsmenntaskólar, stofnanir og fyrirtæki sem starfa á sviði starfsmenntunar geta sótt um Vottun (VET Mobility Charter).  Þær stofnanir sem fá samþykkta Vottun hafa fengið viðurkenningu er varðar hæfni stofnunar til að skipuleggja og framkvæma góð náms – og þjálfunarverkefni en gerð er krafa um mikil gæði verkefna þeirra aðila sem fá vottun.

Vottunin tryggir ekki sjálfkrafa fjármagn heldur aðgang að einfaldara umsóknarferli um styrki til náms og þjálfunar sem sótt er um á auglýstum umsóknarfresti til eins eða tveggja ára í senn.

Sjá upplýsingar og umsóknareyðublöð fyrir um Vottun og fyrir þá aðila sem fengið hafa Vottun.

Íslenskir aðilar sem fengið hafa vottun

Úthlutunarferli

Áhersluatriði við mat umsókna, sem nauðsynlegt er að skoða og hafa í huga við gerð umsókna:

 1. Reynsla og fyrri verkefni
 2. Stefnumótun um erlent samstarf og áætlun um þróun verkefna
 3. Stjórnun verkefna og gæðaviðmið

 

Inngangur að umsóknarskrifum                           
Kennslumyndband frá árinu 2019 sem einnig gildir fyrir umsóknarfrest 2020.   Umsóknarfrestur 2020 er 5. febrúar 2020, kl 11:00.
Skoða kennslumyndband

Kynning starfsmenntaskóla                                                                                                                                      
        Skoða myndband

Nánari upplýsingar

Upplýsingar um skilyrði og reglur varðandi náms- og þjálfunarferðir á sviði starfsmenntunar eru í Erasmus+ handbókinni. Sérstaklega er mælt með því að umsækjendur skoði vel bls. 52 – 64 og bls 276 - 281.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica