Inngildingarstefna Landskrifstofu Erasmus+

Inngilding (e. inclusion) felur í sér að fólki sem annars væri útilokað eða jaðarsett séu veitt jöfn tækifæri og úrræði til virkrar þátttöku í samfélaginu.

Ólíkir þættir líkt og kyn, kynhneigð, trú, uppruni, kynþáttur, fötlun, efnahagsleg staða, líkamleg og andleg geta, geta haft margþætt áhrif á einstaklinga og komið í veg fyrir að þau upplifi jöfn tækifæri í samfélaginu. Án inngildingar fá ekki öll tækifæri á þeirri upplifun sem þátttaka í verkefnum Erasmus+ og European Solidarity Corps veitir. Þessir hópar einstaklinga eru af einhverjum ástæðum, einni eða fleiri, ólíklegri til að sækja um styrk eða eiga erfiðara um vik að taka þátt í verkefnum sem ekki eru skipulögð með þarfir þeirra í huga.

Markmið Landskrifstofu Erasmus+ á Íslandi er að opna huga fólks og auka víðsýni þess. Hlutverk stefnunnar er að hvetja starfsfólk Landskrifstofu, umsækjendur og styrkþega til að sjá mikilvægi inngildingar og fjölbreytileika í lífi og starfi. Með því að temja sér inngildandi hugarfar og taka virkan þátt í inngildingu er það ósk Landskrifstofu að inngilding verði að eðlilegum og hverdagslegum hluta í lífi og hugarfari fólks í íslensku samfélagi. 

Evrópustefna

Inngilding (e. inclusion) er lykilþáttur í stefnu Erasmus+ og European Solidarity Corps sem Landskrifstofan vinnur eftir. Markmið Landskrifstofu er að stuðla að því að unnið sé eftir sömu gildum í verkefnum sem áætlunin styrkir á Íslandi og í samvinnu við íslenska aðila. Landskrifstofa Erasmus+ starfar innan Rannsóknamiðstöðvar Íslands sem er opinber stofnun. Í því hlutverki telur Landskrifstofan mikilvægt að sýna samfélagslega ábyrgð og stuðla að því að tækifærin sem Erasmus+ og European Solidarity Corps bjóða upp á séu opin og aðgengileg öllum. Í Evrópustefnunni er taldir upp níu ólíkir þættir sem ná yfir ástæður sem geta réttlætt aukinn stuðning við þátttakendur. Ýtarlegri lýsingu á þessum þáttum má finna hér á vef Landskrifstofunnar, en þættirnir eru fötlun, veikindi, hindranir tengdar menntakerfinu, menningarmunur, félagslegar hindranir, efnahagslegar hindranir, hindranir vegna mismununar og landfræðilegar hindranir. 

Íslenskt samhengi

Skortur á sýnileika fólks úr viðkvæmum hópum í íslensku samfélagi gerir það að verkum að einstaklingar sem tilheyra hópnum átta sig oft ekki á þeim tækifærum sem þeim stendur til boða í gegnum áætlanirnar, eða gera ekki tilkall til þeirra vegna þess að þau telja tækifærin ekki eiga við um þau sjálf. Á sama tíma geta verkefnisstjórar verið ómeðvitaðir um hvaða þættir í skipulagningu verkefna geta verið útilokandi fyrir einstaklinga úr ákveðnum hópum eða stuðla ekki að fullri þátttöku þeirra.

Á Íslandi er engin alhliða stefna um inngildingu en lög um jafna meðferð á vinnumarkaði óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu tóku gildi 1. september 2018. Með þessi lög að leiðarljósi, ásamt lögum um jafna stöðu kynjanna, telur Landskrifstofan mikilvægt að inngilding sé fléttuð inn í starf skrifstofunnar og verkefni á vegum áætlunarinnar á virkari hátt.

Við gerð inngildingarstefnunnar kortlagði landskrifstofan sérstaka áhersluhópa fyrir tímabilið 2021-2027. Samkvæmt kortlagningu Landskrifstofunnar árið 2021 var eftirfarandi listi tekinn saman sem sérstakir áhersluþættir er viðkemur inngildingu. Kortlagningin fól í sér yfirferð á tölfræði um þátttakendur auk reynslu starfsfólks landskrifstofunnar af samtölum við styrkþega og vitneskju um stofnanir, samtök og einstaklinga sem síður taka þátt í áætlununum. 

Nemendur með börn

Á Íslandi er algengara en gengur og gerist sunnar í Evrópu að fólk stundi nám eftir að það eignast börn, eða að einstæðir foreldrar stundi nám. Mikilvægt er að þessi hópur fái sömu tækifæri og aðrir nemendur til að taka þátt í áætluninni. Vegna framfærslukostnaðar geta þessir einstaklingar upplifað að dvöl erlendis sé ekki á færi þeirra. Til þess að tryggja að þessi hópur taki þátt er mikilvægt að koma upplýsingunum á framfæri um þá styrki og þátttökumöguleika sem standa hópnum til boða en í háskólahluta er nú til að mynda hægt að fá viðbótarstyrk fyrir fólk með börn á framfæri.

Fólk af erlendum uppruna

Fjöldi fólks af erlendum uppruna hefur aldrei verið meiri á Íslandi en í dag eru u.þ.b. 22% þeirra sem hér búa innflytjendur, önnur kynslóð innflytjenda og fólk með eitt erlent foreldri (sjá vef Hagstofunnar). Rannsóknir benda til að fólk af erlendum uppruna hafi ekki sömu tækifæri á vinnumarkaði á Íslandi, jafnvel þegar menntunarstig þeirra er hátt, og að upplýsingamiðlun til hópsins sé almennt ábótavant. Ungt fólk með innflytjendabakgrunn er einnig síður líklegt til að taka þátt í æskulýðs- og íþróttastarfi. Til þess að tryggja inngildingu þeirra í verkefnum áætlunarinnar er mikilvægt að styrktækifærum sé komið á framfæri við þau, upplýsingar séu aðgengilegar á fleiri tungumálum en á íslensku og að kynningarefni endurspegli fjölbreyttan markhóp. Auk þess er mikilvægt að verkefnisstjórar séu meðvitaðir um fjölbreytileika þátttakenda og að þörfum fólks með ólíkan bakgrunn sé mætt í verkefnum til að tryggja virka þátttöku þeirra. 

NEET hópur

Nýlegar rannsóknir á Íslandi sýna fram á erfiða stöðu fólks sem fellur undir NEET hópinn (e. not in education, employment or training). Í þessum hópi er nokkuð hátt hlutfall ungra einstæðra foreldra, ungra karla og ungs fólks með erlendan bakgrunn, þá sérstaklega ungra kvenna með innflytjendabakgrunn. Það er mat Landskrifstofunnar að erfitt hafi reynst að ná til þessa hóps hingað til en að þátttaka hans í verkefnum áætlunarinnar gæti stuðlað að aukinni virkni hans í samfélaginu. Markmið Landskrifstofu er að gæta þess sérstaklega að upplýsingar nái til þessa hóps.4

Fatlanir og heilsa

Inngildingarstefnur hafa lengi miðað að því að auka tækifæri fatlaðs fólks og þótt áhersla hafi nú þegar verið lögð á að virkja samtök fatlaðra í Erasmus+ áætluninni má gera mun betur. Áfram verður það því að leiðarljósi að veita fötluðum jöfn tækifæri í áætluninni. Nýlegar rannsóknir á Íslandi sýna fram á erfiða stöðu fólks með fatlanir, en úr þeim hópi eiga tæplega átta af hverjum tíu erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman. Sömuleiðis standa einstæðir foreldrar með fötlun og einhleypt fatlað fólk höllum fæti fjárhagslega. Mörg þeirra finna fyrir félagslegri einangrun og meirihluti finnur fyrir fordómum.5 Markmið Landskrifstofu er að auka upplýsingagjöf til þessa fólks og styðja betur við þau sem hafa áhuga á að taka þátt í áætluninni. Í ljósi þeirrar vitundarvakningar sem hefur átt sér stað um andlega heilsu telur Landskrifstofa einnig nauðsynlegt að vekja sérstaka athygli á þeim stuðningi sem áætlunin býður upp á vegna líkamlegra sem og andlegra veikinda. 

Landfræðileg staðsetning

Vegna landfræðilegrar legu eiga Íslendingar almennt erfiðara um vik að ferðast milli landa en þátttakendur frá öðrum löndum Evrópu. Í mörgum tilvikum eru engin bein flug í boði og því verður oft að millilenda eða taka lest seinni hluta leiðarinnar. Þetta gerir það að verkum að ferðatími til og frá Íslandi er oft langur.

Auk þessa eru vegalengdir innanlands og fjarlægðir milli þéttbýliskjarna yfirleitt miklar, almenningssamgöngur af skornum skammti og margir vegir varasamir um vetur. Þótt stundum sé boðið upp á millilandaflug frá Akureyri og Egilsstöðum fer flest alþjóðleg flugumferð um Keflavíkurflugvöll. Þar sem innanlandsflug fer um flugvöllinn í Reykjavík, og er kostnaðarsamt, upplifa margir þátttakendur frá landsbyggðinni tímafrek og dýr ferðalög sem hindrun til þátttöku.

Þetta getur einnig gert það að verkum að þau sæki síður um styrki þar sem þau telja þá ekki eiga við um sig, eða telja möguleika sína á að komast í verkefni takmarkaðri en íbúa höfuðborgarsvæðisins. Markmið Landskrifstofu er að koma á framfæri auknum ferðastyrkjum og huga sérstaklega að landsbyggðinni í kynningarmálum.

Inngildingarstefna Landskrifstofu Erasmus+

Inngilding skal ávallt vera rauður þráður sem Landskrifstofa Erasmus+ vinnur eftir. Stefna Landskrifstofu er sú að eftir fimm ár muni sjást mælanleg aukning á áherslum á inngildingu í fjölbreyttum hópi þátttakenda og á fjölda inngildingarverkefna. Landskrifstofa stefnir að því að auka vitund styrkþega um mikilvægi inngildingar og fjölbreytileika í þeirra starfi og benda á styrkjamöguleika til að auðvelda þátttöku í Erasmus+ og European Solidarity Corps. 

Aðgerðaráætlun skal uppfærð af inngildingarteyminu árlega. Stefnan skal endurskoðuð á tveggja ára fresti og uppfærð eftir þörfum. Inngildingarteymi samanstendur af inngildingarfulltrúa og inngildingarteymi. Æskilegt er að inngildingarteymi sé skipað starfsfólki úr ólíkum hlutum landskrifstofunnar. 

Starfsemi stofnunarinnar

Markmið inngildingarstefnu Landskrifstofu Erasmus+ er að hafa góð áhrif á almennt starf stofnunarinnar (Rannís), enda eigi starfsmannastefna og jafnréttisstefna Rannís að taka mið af inngildingu.

Hvetja skal til reglulegrar og skilvirkrar fræðslu á sviði inngildingar, með viðeigandi fræðsluaðilum. Slík fræðsla skal ná til alls starfsfólks stofnunarinnar. 

Kynningarmál

Kynningarefni og textar séu inngildandi. Allt efni sé aðgengilegt á vefsíðum stofnunarinnar og aðgengi miði við tæknilausnir hvers tíma. Efni sé uppfært eftir því sem við á.

Margt fólk veit ekki af tækifærum sem felast í Erasmus+ og ESC. Landskrifstofa ætti að vera meðvituð um það í hvívetna. Landskrifstofa skal kynna tækifærin fyrir verkefnisstjórum annars vegar og þátttakendum hins vegar. Ekki má telja það víst að fólk sem mætir hindrunum í samfélaginu taki þátt í almennum kynningum um Erasmus+ og því þarf Landskrifstofa að leitast við að ná til þess með öðrum leiðum eins og við á. Á hverju ári tímabilsins verður lögð áhersla á að ná til einhvers af áhersluhópum landskrifstofunnar, með því að lyfta sérstaklega verkefnum sem snerta þann hóp og með virku samtali við samtök sem starfa með þeim hóp. Huga ber einnig að kynningum fyrir samfélagið í víðara samhengi eins og t.d. að ná til foreldra ungs fólks sem gætu stutt ungmennin sín í því að taka fyrstu skref.

Vekja skal athygli samfélagsins á ávinningnum sem felst í inngildingarverkefnum og ýta þannig undir að fleiri slík verkefni verði sett á fót.  

Samskipti

Í samskiptum skal starfsfólk hafa í huga hvernig það ávarpar viðmælendur, með tilliti til kyns og tungumála. Starfsfólk svari á því tungumáli sem viðmælandi notar nema um annað sé beðið. Ekki skal gera ráð fyrir kyni fólks eða tungumálakunnáttu (eða skort á henni) út frá nöfnum þess. Starfsfólk er hvatt til þess að skrá persónufornöfn er það kýs að nota sjálft í undirskrift tölvupósts. Þetta sé gert til þess að sýna að ekki eigi að gera ráð fyrir kyni fólks út frá nöfnum og um leið viðurkenna rétt fólks til sjálfsskilgreiningar. 

Aðgengismál

Hvetja skal til samtals um aðgengismál á skrifstofum stofnunarinnar með reglubundnum hætti, t.d. hvað varðar aðgengi milli hæða, í eldhús og á salerni. Einnig skal huga að hlutlausri merkingu salernisaðstöðu. Tryggja skal aðgengi á viðburðum Landskrifstofunnar og notast við gátlista um aðgengi. 

Stuðningur við styrkþega

Landskrifstofa skal styðja verkefnisstjóra við að koma upplýsingum áfram til markhópa. Landskrifstofa heldur námskeið og vinnustofur til að auka þekkingu og skilning verkefnisstjóra á inngildingarverkefnum. Verkefnisstjórum sé gert það ljóst að til þess að verkefni séu talin inngildandi þurfi að sýna fram á inngildingu og virkni þátttakenda í verkefni, sem og í hönnun og framkvæmd verkefnisins. Verkefnisstjórar skulu minntir á að inngilding skuli höfð að leiðarljósi í öllum verkefnum.

Landskrifstofa skuli stuðla að aukinni fræðslu fyrir matsfólk umsókna, til að auka skilning á hvað felst raunverulega í inngildingarverkefnum. Verkefnisstjórar ættu að fá hvatningu og leiðbeiningar til að tryggja aðgengi í verkefnum og viðburðum sem styrkt eru af áætluninni..

Aðgerðaráætlun

Kafli 1 - Að inngilding verði hluti af allri starfsemi landskrifstofu.

1.1. Markmið: Starfsfólk Landskrifstofu sé leiðandi í inngildandi hugarfari, taki þátt í námskeiðum og eigi virkt samtal sín á milli um inngildingu

Aðgerð Mælikvarði
1. Landskrifstofa nýtir sér kunnáttu og sérþekkingu sérfræðinga til þess skipuleggja námskeið eða fræðslu fyrir starfsfólk. 2 sinnum á ári
2. Starfsfólk situr fræðslu um málefni tengd inngildingu, t.d. skipulagða af landskrifstofu eða utanaðkomandi aðilum líkt og SALTO I&D 2 erindi á ári
3. Starfsfólk fær regluleg samtöl frá inngildingarfulltrúa og/eða inngildingarteymi svo það auðveldi þeim að ræða um inngildingu við sína styrkþega. 2 sinnum á ári

1.2 Kynningar taki mið af inngildingu og nái til fleiri áhersluhópa.

Aðgerð Mælikvarði
1. Landskrifstofa taki eigið myndefni sem endurspeglar fjölbreyttan hóp þátttakenda

1 myndasería á ári

2. Auglýsingaherferðir til að ná til áhersluhópa

2 sinnum á ári

3. Texti auglýsinga og vefsíða sé kynhlutlaus og kynningartexti í auglýsingum tvítyngdur (íslensku og ensku), og hugað að aðgengileika t.d. fyrir sjónskerta 

Allt efni sem búið er til hverju sinni

4. Við gerð myndbanda skal leggja áherslu á inngildingu í efni þeirra og passa að myndbandið sé eins aðgengilegt og hægt er (með texta eða túlkun eftir því sem við á)

Allt efni sem búið er til hverju sinni

5. Landskrifstofa útbúi efni sérstaka umfjöllun um inngildingu eins og t.d. auglýsingar, fréttir, fréttabréf, myndbönd

3 auglýsingar, fréttir, fréttabréf, myndbönd ár ári

6. Landskrifstofa skipuleggur viðburði helgaða inngildingu til að vekja athygli á mikilvægi inngildingar í Erasmus+ 1 viðburðir á ári

1.3 Aðgengi verði tryggt

Aðgerð Mælikvarði
1. Landskrifstofa fær ráðgjöf um aðgengi á skrifstofu frá utanaðkomandi aðilum sem starfa í málaflokknum 1 sinni á ári, úrbætur gerðar ef þörf er á

2.a. Landskrifstofa útbúi könnun um aðgengi að starfsfólki

Framkvæmt 2024
Niðurstöður teknar saman og greindar
 2.b. Landskrifstofa útbúi könnun um aðgengi að áætlunum Framkvæmt 2025
Niðurstöður teknar saman og greindar
2.c. Landskrifstofa útbúi könnun um aðgengi að viðburðum sem landskrifstofa skipuleggur. Framkvæmt 2026
Niðurstöður teknar saman og greindar
3. Gátlisti um aðgengi þýddur og staðfærður  Tilbúinn haust 2023

Kafli 2 - Að styðja við umsækjendur og styrkþega.

2.1 Markmið: Styrkþegar verði meðvitaðir um inngildingartækifæri í áætluninni og auki vægi inngildingar í verkefnum sínum.

Aðgerð Mælikvarði
1. Starfsfólk landskrifstofu eigi samtal við styrkþega/umsækjendur um inngildingu, mikilvægi hennar í áætluninni og hvernig er hægt að framkvæma í ólíkum verkefnum. 70% styrkþega sýni fram á inngildingu í verkefnum sínum árið 2027
 2. Landskrifstofa vekur athygli á inngildingarviðburðum annarra aðila eftir því sem við á.  Þegar við á
 3. Inngilding er fastur liður í dagskrá allra upphafsfunda (kick-off)  Byrjar árið 2022
4. Landskrifstofa hafi samband við styrkþega til að vekja athygli á áhersluhópum inngildingarstefnunnar og ræði möguleika í áætluninni  Reglubundið samtal
 5. Starfsfólk upplýsi kynningarteymi og/eða inngildingarfulltrúa af reynslusögum tengdum inngildingu sem koma upp í samtölum við styrkþega. Kynningarteymi nýtir þessa þekkingu í kynningarefni, t.d. með því að skrifa frétt eða taka viðtal.  Þegar við á

2.2 Markmið: Fræðsla og námskeið fyrir styrkþega/umsækjendur.

Aðgerð Mælikvarði
1. Landskrifstofa býður upp á fræðslu/námskeið sem sérstaklega fjalla um inngildingu og kveikja inngildandi hugarfar. 4 námskeið á ári
2. Framleiða kynningarefni um inngildingu til að fræða verkefnastjóra Drög/handrit tilbúið árið 2024

2.3 Markmið: Fræða matsfólk um inngildingu.

Aðgerð Mælikvarði
1. Landskrifstofa sér til þess að matsfólk fái fræðslu eða upprifjun á inngildingu í hverri þjálfun.  Fastur hluti af fræðslu og kynningarefni fyrir matsfólk hverju sinni.
2. Landskrifstofa gerir efni / leiðbeiningar um inngildingu fyrir matsfólk aðgengilegt (eins og leiðarvísir starfsfólks t.d.) á heimasíðu

Útbúið 2025 og uppfært eftir þörfum.

3. Landskrifstofa bendir á inngildingarviðburði eftir því sem við á. Upplýst samhliða fræðslu á vegum landskrifstofu eða eftir því sem við á.

Kafli 3 - Að auka þátttöku viðkvæmra hópa í Erasmus+ og European Solidarity Corps

3.1. Markmið: Ná til þeirra sem síður sækja í Erasmus+. Þetta gildir um alla áhersluhópa sem standa höllum fæti, þ.e. vegna fötlunar, veikinda, hindrana í menntakerfinu, menningarmunar, félagslegra hindrana, efnahagslegra hindrana, hindrana vegna mismununar og landfræðilegra hindrana samkvæmt skilgreiningum Erasmus+.

Aðgerð Mælikvarði
1. Inngilding sé fastur hluti af öllu kynningarstarfi um áætlunina og fjallað um mikilvægi hennar. Fjallað um inngildingu í öllum kynningum
1. Stuðla að virkni samtaka eða hagsmunaaðila með því að útbúa kynningarefni með áherslu á markhópa og vera í virkum samskiptum við þau 2 auglýsingarherferðir á ári sem tengist markhóp ársins
3. Safna reynslusögum þátttakenda. Starfsfólk Landskrifstofu fylgist með inngildingarverkefnum og láti kynningarteymi vita af þeim, svo hægt sé að nýta í kynningarefni.

1 sinni á ári á vorin (fyrir sumarfrí) og eftir því sem við á

4. Leggja áherslu á inngildingu í kynningarferðum út á land.

Hver landshluti heimsóttur minnst tvisvar á hverju 7 ára tímabili áætlunar

5. Í lok hvers árs fer hver verkefnastjóri yfir lokaskýrslur og tekur saman hversu mikill hluti af þeim verkefnum sem koma inn fjalla um inngildingu. 1 sinni á ári
6. Inngildingarteymi útbýr glærur og talpunkta svo annað starfsfólk geti talað um inngildingu í sínum kynningum. 1 glæra og 1 bls af talpunktum tilbúin 2022

3.2. Markmið: Að leggja sérstaka áherslu á einn hóp á ári til að fá fleiri þátttakendur úr þeim hópi inn í áætlanir Erasmus+ og European Solidarity Corps

Aðgerð Mælikvarði

1. Staða þess hóps sem er í brennidepli áætlunar á einstöku ári er greind í byrjun þess árs

Staða tekin á fjölda umsókna í áhersluhópi í janúar-febrúar

Markmiðið er að fá inn a.m.k. 1 umsókn frá áhersluhópi og/eða auka fjölda þátttakenda um 5%

2022: Landsbyggðin
2023: Fólk með börn / Ungir foreldrar
2024: Fólk af erlendum uppruna, tungumála- og menningarmunur
2025: NEET
2026: Andleg og líkamleg veikindi
 Markmiðið er að fá inn a.m.k. 1 umsókn frá áhersluhópi og auka fjölda þátttakenda um 5%

Kafli 4 - Samfélagsleg ábyrgð

Aðgerð Mælikvarði
1. Gera inngildingarstefnuna sýnilega og skiljanlega á vef landskrifstofu Tilbúið í upphafi árs 2023
2. Veita öðrum stofnunum stuðning við gerð inngildingarstefnu Árlega
3. Samantekt á ávinningi Erasmus+ og ESC fyrir samfélagið Tilbúið í upphafi árs 2024
4. Taka þátt í Reykjavík Pride Árlega, fyrst í ágúst 2023
5. Fordæma eða sýna afstöðu gegn atburðum sem ganga gegn gildum Erasmus+ Eftir því sem við áÞetta vefsvæði byggir á Eplica