Samstarfsverkefni á háskólastigi

KA203

Fyrir hverja?

Háskólar og aðrir aðilar sem koma að háskólamenntun, s.s. fyrirtæki, aðilar vinnumarkaðar og rannsóknastofnanir, geta sótt um styrki til að stuðla að nýbreytni og framþróun á háskólastiginu. 

Til hvers?

Stefnumiðuð samstarfsverkefni veita aðilum sem sinna háskólamenntun og þróun háskólastarfs tækifæri til að þróa eða yfirfæra nýjar aðferðir eða leiðir í háskólamenntun í samstarfi við samstarfsaðila í tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+. Verkefni geta varað í tvö eða þrjú ár og hámarksstyrkur er 150.000 € á ári. Samstarfsverkefni þurfa að taka mið af stefnumörkun ESB fyrir háskólastigið en geta m.a. snúið að því að auka gæði í háskólamenntun, þróa nýjar námsleiðir og námskrár, efla samstarf við atvinnulíf eða innleiða nýjar kennsluaðferðir.

Umsóknarfrestur

Ekki er opið fyrir umsóknir.

Erasmus+ á háskólastigi

Erasmus+ áætlunin veitir háskólum, fyrirtækjum, opinberum aðilum og öðrum mögulegum samstarfsaðilum tækifæri til að vinna saman tveggja eða þriggja ára stefnumiðuð samstarfsverkefni með aðilum í tveimur eða fleiri Evrópulöndum í því skyni að auka aðgengi að og gæði í háskólanámi, nútímavæða stofnanir og efla Evrópuvídd þeirra. Verkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða lausna til annarra landa eða þróun nýrra aðferða, s.s. nýjar námsleiðir eða þróun hæfni og færni þeirra sem starfa á háskólastiginu, s.s. með þróun samstarfs í kennslu milli landa og sameiginlegra námskeiða stúdenta og kennara. 

Hvert er markmiðið?

Samstarfsverkefnum er ætlað að styðja við nútímavæðingu evrópsks menntakerfis, innleiða stefnu um nám alla ævi og auka atvinnuþátttöku til að tryggja efnahagslegan vöxt í Evrópu ( sjá nánar Europe 2020 og Education & Training 2020).

Verkefni sem styrkt verða er sérstaklega ætlað að styðja við áherslur og forgangsatriði Evrópusambandsins fyrir háskólastigið ( sjá Higher education modernisation Agenda ). Þannig geta verkefni, m.a. snúið að því að:

 • Fjölga þeim sem útskrifast úr háskólum, s.s. með því að draga úr brotthvarfi
 • Efla gæði í kennslu, s.s. með innleiðingu eða þróun nýrra aðferða í kennslu eða námskeiða í kennslufræði fyrir háskólakennara
 • Auka gæði og aðgengi allra að háskólanámi, s.s. með sveigjanlegum námsleiðum, notkun upplýsingatækni í kennslu, aðlögun námskráa og hæfniviðmiða náms (learning outcomes) að þörfum í atvinnulífi, eflingu gæðamats háskóla
 • Auka tækifæri til náms og þjálfunar, annars vegar með dvöl í öðru landi og hins vegar með samstarfi nemenda og kennara með notkun upplýsingatækni (virtual mobility)
 • Efla virkt samstarf háskólastofnana, atvinnulífs og rannsóknarstofnana
 • Þróa nýjar leiðir við stjórnun og fjármögnun háskóla

Nánar upplýsingar um viðmið um mat á umsóknum (award criteria) má finna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide) .

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna stefnumiðuð samstarfsverkefni en umsækjendur þurfa að vera aðilar sem koma með einum eða öðrum hætti að skipulagningu háskólamenntunar:

Aðilar/stofnanir sem sinna háskólamenntun geta m.a. verið:

 • Fullorðinsfræðslustofnanir sem sinna sí- og endurmenntun háskólamenntaðra
 • Lítil, meðalstór og stór fyrirtæki
 • Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og launþega
 • Opinberir aðilar
 • Félag stúdenta
 • Rannsóknarstofnanir
 • Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. félagasamtök
 • Stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf

Hvað er styrkt?

Hægt er að sækja um styrki til að vinna verkefni með samstarfsaðilum í að minnsta kosti tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+. Fleiri en einn samstarfsaðili frá hverju landi getur tekið þátt í samstarfinu.

Sá aðili sem leiðir verkefnið sækir um fyrir hönd allra samstarfsaðila. Sótt er um til landskrifstofu í landi umsækjanda. Verkefnin eru að fullu dreifstýrð þannig að landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi ber ábyrgð á mati, úthlutun og umsjón samninga fyrir öll verkefni sem styrkt eru á Íslandi.

Nánari upplýsingar um skilyrði umsóknar má finna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Verkefni geta varað í tvö eða þrjú ár og er hámarksstyrkur 150.000€ á ári fyrir hvert verkefni. Fjárstyrkur er á formi fastra upphæða (unit cost) en ekki raunkostnaðar. Þannig er hægt að sækja um fastar mánaðarlegar upphæðir til að sinna utanumhaldi verkefnis og greiða starfsmannakostnað (þar sem við á), ferðastyrk til að sækja verkefnisfundi og senda nemendur/kennara á vinnustofur eða í nám erlendis. Sömuleiðis er hægt að sækja um styrk vegna annars tilfallandi kostnaðar.

Sjá nánar um fjármál samstarfsverkefna í Erasmus+ handbókinni (Programme Guide).

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sér samstarfsaðila en landskrifstofur Erasmus+ í þátttökulöndunum birta í mörgum tilfellum beiðnir frá aðilum um þátttöku í verkefnum (sjá lista yfir netföng landskrifstofa Erasmus+).

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt er um þarf að ganga úr skugga um að stofnunin/fyrirtækið sem sækir um styrkinn sé með svokallað OID númer. Til að sækja slíkt númer þarf EU-login aðgang. Hér eru nánari upplýsingar um hvernig sótt er um í Erasmus+ sem og ítarlegar leiðbeiningar um EU-login aðgang og OID númer.

Til að leiða verkefni þurfa aðilar að hafa fjárhagslega burði til að leiða stór verkefni. Þetta er yfirleitt ekki vandamál varðandi opinbera aðila en einkaaðilar og frjáls félagasamtök þurfa að ganga í gegnum fjárhagslegt mat áður en skrifað er undir samninga. Í einhverjum tilvikum þurfa viðkomandi aðilar að leggja fram bankatryggingu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Liechtenstein og Noregur auk Tyrklands og Norður-Makedóníu.

Einnig er hægt að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með ákveðið skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica